CO POTRAFII ABSOLWENT PSYCHOLOGII I GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

CO POTRAFII ABSOLWENT PSYCHOLOGII I GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

Koncepcja kształcenia i program studiów na kierunku psychologia uwzględnia
potrzeby rynku pracy i nakierowana jest na praktyczne i teoretyczne przygotowanie
absolwentów w pełni do zawodu psychologa a zwłaszcza do pełnienia funkcji wymagających
kompetencji nabytych w trakcie studiów w zakresie następujących specjalności:
– Psychologia kliniczna,
– Psychologia społeczna.


Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu psychologii
klinicznej posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z obszaru psychologii klinicznej
i psychopatologii człowieka na przestrzeni całego okresu życia. Jest wyposażony w wiedzę
o specyfice funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz
somatycznego. Zdobywa wiedzę w obszarze neuropsychologii, środowiskowej terapii
pacjenta, diagnozy, psychoterapii i pomocy psychologicznej. Potrafi różnicować zaburzenia
psychiczne i zaburzenia zachowania z zastosowaniem diagnostyki i terapii klinicznych
zaburzeń osobowości. Charakteryzuje się znajomością metodologicznych podstaw
diagnostyki psychologicznej w tej specjalności, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych
narzędzi diagnostycznych oraz umiejętnością samodzielnego konstruowania nowych narzędzi
pomiarowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Posiada podstawową wiedzę
z zakresu psychiatrii, chorób psychicznych i ich leczenia, z zakresu chorób neurologicznych,
metod prewencji i ich leczenia.

Absolwent tej specjalności zdobywa umiejętności, które pozwolą stosować zdobytą wiedzę
w praktyce. Posiada umiejętności pozwalające na działania w promocji i ochronie zdrowia,
prewencji zaburzeń. Potrafi stosować formy pomocy psychologicznej (np. interwencji
kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale
także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego). Potrafi
interpretować rozwój i zaburzenia osobowości oraz rozpoznawać zaburzenia utrudniające
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. W obszarze terapii środowiskowej posiada
umiejętności wspierania samodzielności, wspomagania trenowania osłabionych lub nigdy nie
podjętych ról społecznych w celu odbudowy zdrowych zasobów psychicznych osób po
kryzysie.

Absolwent specjalności psychologia kliniczna będzie posiadał podstawowe kompetencje
diagnostyczno-terapeutyczne odnośnie: normy i patologii według obowiązujących systemów
klasyfikacyjnych m. in. zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych, zaburzeń
psychosomatycznych, zaburzeń neuropsychologicznych. Specjalność ta przygotowuje do
pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i terapeuty. Absolwent będzie
przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania niektórych form
pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach
neurologicznych, oddziałach pediatrycznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych,
placówkach leczenia uzależnień. Będzie posiadał profesjonalne przygotowanie do tworzenia i
udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia. Będzie przygotowany
do podejmowania szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, osobowości i
psychoterapii oraz do podejmowania wyzwań badawczych w tym zakresie i możliwości
podjęcia studiów doktoranckich. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia,
pozwolą absolwentom pracować w różnych instytucjach i gabinetach, np.: poradniach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych (psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych,
medycznych) prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą, interwencyjną,
terapeutyczną w:

– gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną;
– szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne
i psychiczne;
– ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;
– ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku;
– zespołach zajmujących się promocją zdrowia (szkoła, praca, instytucje pomagające
osobom w podeszłym wieku, poradnie);
– w szkołach, przedszkolach, PPP, placówkach kształcenia specjalnego;
– zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną
i działania w sytuacjach kryzysowych;
– uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami
klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu psychologii
społecznej będzie posiadał kompetencje do diagnozy i rozwiązywania problemów
przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego, poznania
mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny
jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Będzie
posiadał umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami
kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów
w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych
i resocjalizacji. Absolwent przygotowany będzie teoretycznie i praktycznie do prowadzenia
działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej
w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań
nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych,
organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

Absolwenci kierunku psychologia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia
dotyczącymi rozwiniętej potrzeby samokształcenia i realizacji własnej ścieżki kariery mają
przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia na studiach podyplomowych,
w szkołach trenerskich, szkołach psychoterapii oraz na studiach doktoranckich.
Zajęcia z przedmiotów klinicznych prowadzone będą przede wszystkim na bazie
podmiotów zajmujących się prowadzeniem zajęć z udziałem pacjentów, w tym stosowanie
takich metod jak: obserwacja/analiza przypadków klinicznych, przebiegu terapii, praktyczne
ćwiczenia z pacjentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *