—————->Wymogi redakcyjne w zakresie przygotowania artykułów <——————

 

Rada Wydawnictwa

Rada Wydawnictw PWSH „Pomerania” została powołana na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 27/R/2009 z dnia 8.10.2009 w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Uczelnianego PWSH „Pomerania”, Sekretarza Wydawnictw oraz Członków Rady Wydawniczej.

rektor1

 

Przewodniczący Rady Wydawniczej
dr hab. Janusz Gierszewski, prof. PWSH

 

Sekretarz Rady Wydawniczej
mgr Żaneta Brieger

Lista recenzentów wydawnictw naukowych PWSH „Pomerania”

Recenzenci wewnętrzni (nauczyciele akademiccy PWSH „Pomerania” uprawnieni do opracowywania recenzji)

 1. prof. dr hab. Juliusz Jundziłł,
 2. prof. dr hab. Tomasz Biernat,
 3. prof. dr hab. Zdzisław Dąbrowski,
 4. prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski,
 5. prof. dr hab. Andrzej Powałowski,
 6. dr Janusz Gierszewski,
 7. dr hab. Arkadiusz Karwacki,
 8. dr Elżbieta Gomułka,
 9. dr Tadeusz Kluz,
 10. dr Jerzy Lepieszkiewicz,
 11. dr Karina Luśtoń,
 12. dr Ignacy Sitko,
 13. dr Maria Sobieszczyk,
 14. dr Katarzyna Stefanowicz – Zawiszewska,
 15. dr Mirosław Borkowski,
 16. dr Marek Enerlich,
 17. dr Grzegorz Goryński,
 18. dr Grzegorz Michniewicz,
 19. dr Marcin Wiszowaty.

Recenzenci zewnętrzni (nauczyciele akademiccy spoza PWSH „Pomerania” uprawnieni do opracowywania recenzji)

 1. prof. dr hab. Andrzej Gwiazda,
 2. prof. dr hab. Natalia Kalahschnik,
 3. prof. dr hab. inż. Wiesław Kitler
 4. prof. dr hab. Dominik Kubicki,
 5. prof. dr hab. Jacek Knopek,
 6. prof.dr Andrzej Misiuk,
 7. prof. dr hab. Václav LiŠka,
 8. prof. dr hab. Stanisław Milewski,
 9. prof. dr hab. Andrzej Pepłoński,
 10. prof. dr hab. Maria Marta Urlińska.
 11. prof. dr hab. Józef Zawadzki
Procedura recenzowania publikacji w czasopismach na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji w PWSH Pomerania
 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowany jest wariant, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
 6. Formularz recenzji artykułu jest dostępny na stronie internetowej wydawnictwa (do pobrania)
 7. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o wkładzie autora/autorów – do pobrania).
 8. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwietekstu złożonego do danego czasopisma (Oświadczenie autora – do pobrania).