Prezes Zarządu Collegium POMERANIA 
dr Janusz Daszkiewicz

Senat PWSH ”POMERANIA” w Chojnicach
Kontakt: Biuro Rektora
tel. 662 334 508,
e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
Najwyższy kolegialny organ stanowiący Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ”POMERANIA” w Chojnicach. Senat podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przekazanych do jego kompetencji przepisami ustawy i postanowieniami statutu oraz zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką. Senat podejmuje uchwały w sprawach należących do jego kompetencji i są one wiążące dla wszystkich organów uczelni oraz wszystkich członków społeczności akademickiej Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ”POMERANIA” w Chojnicach.

Rektor
dr Magdalena Grochulska
tel. 531 976 473,
fax 52 39 64 444
e-mail: rektor@pomeraniachojnice.edu.pl
Rektor jako najwyższy jednoosobowy organ uczelni kieruje działalnością Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ”POMERANIA” w Chojnicach i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ”POMERANIA” w Chojnicach.. Do kompetencji Rektora należą wszystkie sprawy przekazane mu na podstawie ustawy i postanowień Statutu PWSH ”POMERANIA”.

Prorektor 
prof. dr hab. Juliusz Jundziłł
tel. 52 39 64 444, fax 52 39 64 444,
e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
Zakres obowiązków Prorektora obejmuje między innymi: badania naukowe, rozwój kadry naukowej, informację naukową, nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów w zakresie planów i programów studiów, studenckie sprawy dyscyplinarne, działalność kół naukowych.

Kwestor 
mgr Joanna Domagała
tel. 52 39 64 444, fax 52 39 64 444,
e-mail: kwestura@pomeraniachojnice.edu.pl
Jest zastępcą kanclerza. Pełni funkcję głównego księgowego uczelni.