UWAGA STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI!!!

O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym będzie można ubiegać się w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
    • opłata za naukę (czesne),
    • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
    • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Program „Aktywny Samorząd” obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” za semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 mogą składać wnioski we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 30.09.2014 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:
PFRON