Pedagogika

2-letnie studia II stopnia (niestacjonarne)

Absolwent studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika posiada pogłębioną wiedzę i rozszerzone umiejętności w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach kształcenia dla kierunku Pedagogika.

Absolwent ma kompetencje zawodowe do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, socjalizacyjnych, rodzinnych, w państwowej i niepaństwowej administracji, w instytucjach profilaktyki społecznej, w organizacjach charytatywnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent tej specjalności ma szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (pedagogika, antropologia, filozofia, socjologia, psychologia), wybranych subdyscyplin pedagogicznych (andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, pedeutologia) oraz ma umiejętności operowania wiedzą dotyczącą opieki i wychowania człowieka w ciągu jego życia (w okresie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym, w dorosłości i starości).

Przykładowe miejsca pracy: Placówki oświatowo-wychowawcze: szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice szkolne, internaty, bursy, placówki opiekuńczo-wychowawcze: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki socjalizacyjne.

Pedagogika integracyjna – nowość

Absolwent ma wiedzę z zakresu pedagogiki integracyjnej oraz profilaktyki, pomocy i interwencji społecznej. Student posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki integracyjnej oraz edukacji globalnej, życia społecznego, kultury. Profesjonalnie posługuje się metodami, technikami oraz procedurami organizowania optymalnych warunków edukacyjnych, socjalnych, kulturowych osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji społecznej, pomocy rozwojowej oraz wolontariatu. Odznacza się umiejętnością planowania i oceny programów pomocowych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Przykładowe miejsca pracy:  Placówki edukacyjne realizujące kształcenie integracyjne, porad-nie pedagogiczno-psychologiczne, instytucje

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym związaną z procesem resocjalizacji. Potrafi interpretować zjawiska społeczne i sytuacje wychowawcze. Jest przygotowany do prowadzenia działalności wychowawczej, korekcyjnej, resocjalizacyjnej z osobami z syndromem niedostosowania społecznego a skuteczność jego pracy podnoszą kompetencje interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki adaptacji społecznej, policyjne izby dziecka, jednostki prewencyjne policji, praca w charakterze kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, gminne i miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

Administracja publiczna

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania administracji w życiu każdego obywatela. W trakcie studiów II stopnia student spotyka się ze szczegółową analizą przypadków administracyjnych, w sposób praktyczny rozwiązuje kazusy administracyjne. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na umiejętności organizacyjne w administracji jak również na zasady i możliwe formy funkcjonowania administracji publicznej w Internecie. W toku studiów student nabywa ugruntowanej wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów prawa oraz zyskuje umiejętność analizy rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Nasz absolwent umie w sposób praktyczny dokonywać analizy ryzyk i zagrożeń ewentualnych błędów w administracji oraz jak szybko i skutecznie im zapobiegać. Stawia to naszego absolwenta w gronie najlepszych fachowców w kierowaniu mniejszymi jak i większymi zespołami pracowników jak również pozwala mu na funkcjonowanie jako samodzielny specjalista w jednostkach administracji publicznej każdego szczebla (administracja samorządowa, rządowa czy państwowa)

Bezpieczeństwo publiczne

Nasz absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania jednostek powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W trakcie studiów II stopnia student ma doczynienia ze szczegółową analizą przypadków zagrożeń i ryzyk w zakresie potrzeby zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego jakie stawia nam obecnie świat. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na umiejętności organizacyjne w kierowaniu, zarządzaniu oraz realizowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa zarówno w realnym życiu jak i w Internecie. W toku studiów student nabywa ugruntowanej wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów prawa oraz w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych w celu przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa publicznego. Nasz absolwent potrafi samodzielnie kierować akcjami mającymi wykrywać zagrożenia w szeroko rozumianym bezpieczeństwie jak również dokonywać sprawnej analizy zdarzeń w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa jak i porządku publicznego. Dzięki ukończeniu tej specjalności nasz absolwent może być zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub jako samodzielny specjalista służb mundurowych takich jak Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Policja jak również innych służb oraz inspekcji. Nasz absolwent sprawdzi się również w kierowaniu jednostkami administracji publicznej powołanymi do zarządzania kryzysowego jak i utrzymania porządku publicznego (Straż Miejska, wydziały urzędów administracji publicznej ds. zarządzania kryzysowego)

Prawo pracy i kadry

Nasz absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie, administracji oraz ekonomiki zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących zagadnienia funkcjonowania szeroko rozumianego HR (Human Resources) oraz zarządzania kadrami zarówno w administracji publicznej jak i w innych jednostkach niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia, spółki i inne podmioty gospodarcze). W trakcie studiów II stopnia student ma do czynienia ze szczegółową analizą przypadków stosowania przepisów dotyczących nawiązywania, utrzymania jak i rozwiązania stosunku pracy. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na praktyczne umiejętności organizacyjne w zarządzaniu pracownikiem, prawidłowym kształtowaniem kadr niezbędnych u danego pracodawcy. Nasz absolwent posiada praktyczne umiejętności w tworzeniu dokumentów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kadr, potrafi tworzyć regulaminy oraz analizować przepisy związane z procesem rekrutacji, ma praktyczne umiejętności w usprawnianiu zarządzania kadrami. W sposób szczegółowy zna praktyczne aspekty zasad rządzących kontrolą, zarówno tą wewnętrzną jak zewnętrzną u pracodawcy oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach publicznych jak i niepublicznych. Nasz absolwent znajduje się w gronie fachowców w zakresie prawa pracy i praw powiązanych (prawo ubezpieczeń społecznych, ZFŚS itp.) co pozwala mu na zajmowanie samodzielnych stanowisk w wyspecjalizowanych jednostkach zajmujących się rekrutacją i zarządzaniem kadrami jak również stanowisk kierowniczych zarówno w jednostkach administracji publicznej jak i u prywatnych pracodawców.