Wymiary, zasady i forma odbywania praktyk

Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki studenckie, które realizowane są zgodnie z Regulaminem Praktyk  Zawodowych PWSH „Pomerania”  (Uchwała Senatu z dnia 31 stycznia 2009r.) oraz Regulaminem Przeprowadzania Kontroli Studenckich Praktyk (Zarządzenie nr18/R/2012 Rektora z dnia 30 czerwca 2012r.). Organizacją praktyk zajmuje się Kierownik Praktyk Studenckich. Opracował on obowiązujące wzory wewnętrznych dokumentów związanych z odbywaniem praktyk oraz  procedurę ich  odbywania pn. ABC Praktyk Studenckich. Studenci dokonują wyboru placówki zgodnej z wybraną specjalnością, w pobliżu miejsca zamieszkania.  Po uzyskaniu ustnej akceptacji kierownika  jednostki i ustaleniu terminu, zgłaszają się do Kierownika Praktyk Studenckich po komplet dokumentów składający się z: Instrukcji określającej m.in. cele i sposób realizacji praktyki, Skierowania, Umowy, Dzienniczka Praktyk, Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego m.in. wykonywane zadania  i ogólną opinię o studencie oraz Ankiety oceny praktyki przez studenta i opiekuna z ramienia zakładu (m.in. przydatność jej programu  w kształtowaniu umiejętności stosowania teorii w praktycznym działaniu, zróżnicowanie wykonywanych zadań, zaangażowanie,  możliwości wykorzystania nabytych doświadczeń w pracy zawodowej i in.). Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie potwierdzonych przez opiekuna zapisów w dzienniczku oraz pozytywnej opinii na zaświadczeniu o jej ukończeniu. Zgodnie z §6 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli Studenckich Praktyk Zawodowych, kontroli ich organizacji i przebiegu dokonuje się poprzez analizę treści sprawozdań zawartych w dzienniczku praktyk, sprawdzenie prawidłowości wypełnienia druków praktyk,  telefoniczną weryfikację obecności praktykanta w miejscu odbywania praktyk oraz wyrywkowe hospitacje wykonywanych przez niego czynności.

Zgodnie z planem studiów studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej
w IV semestrze studiów. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone do końca VI semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma do zrealizowania minimum 160 godzin praktyki, obowiązuje go nie dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS. Praktyka zawodowa powinna się odbywać w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności – w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym, placówkach turystycznych oraz firmach prowadzących działalność z zagranicznymi kontrahentami. Celem praktyk jest obserwacja poszerzająca wiedzę zdobytą w trakcie studiów a przede wszystkim nabycie umiejętności powiązania wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem oraz zapoznanie się z warunkami lokalnego rynku pracy. Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych.

Z jednostkami, w których mogą przebiegać praktyki studenckie, Uczelnia podpisuje Porozumienia w sprawie odbywania praktyk. W załączeniu przykładowe wzory Porozumień podpisanych m.in. z tłumaczem przysięgłym, wydawnictwami naukowymi, biurem promocji turystycznej, zakładami pracy współpracującymi z kontrahentami zagranicznymi oraz centrum edukacyjno-wdrożeniowym realizującym projekty międzynarodowe.