Uczelniana Komisja Stypendialna zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i podań o przyznanie stypendium oraz bieżącą wypłatą świadczeń i zapomóg. Komisja Stypendialna w każdym miesiącu wypłaca świadczenia studentom, część z nich otrzymuje pomoc o charakterze socjalnym lub z tytułu niepełnosprawności, inni uzyskali nagrodę za wysokie wyniki w nauce lub sporcie. Komisja rozpatruje podania o zapomogę losową, a także współdecyduje o podziale dotacji na pomoc materialną dla studentów. Komisję Stypendialną powołuje do życia, swoim Zarządzeniem, Rektor w porozumieniu z Organem Samorządu Studentów. Większość składu Komisji stanowią studenci, których wspierają pracownicy etatowi Uczelni. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej student może się odwołać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej:
1. Agnieszka Nowak – przewodnicząca
2. Małgorzata Kęsik – wiceprzewodnicząca
3. Anna Kachniarz
4. Dorota Sontowska
5. Przemysław Bugaj

Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej:
1. mgr Ewa Baranowska – przewodnicząca
2. mgr Mariusz Brunka  – wiceprzewodniczący
4. Julita Krupa
5. Emilia Tyblewska
6. Jarosław Warsiński