Kwalifikacje absolwenta

Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają poznanie brytyjskiej angielszczyzny w jej standardowej wersji wraz z jej opisem lingwistycznym. Pozwalają zrozumieć specyfikę kultury Wysp Brytyjskich w jej historycznym rozwoju i współczesnym zróżnicowaniu, a także zdobyć umiejętności tłumaczenia ustnego i pisemnego o profilu ogólnym i specjalistycznym. Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości
w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent studiów I stopnia wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Posiada również podstawową wiedzę z zakresu języka, kultury, historii i literatury krajów angielskiego obszaru językowego. W trakcie nabywania kompetencji językoznawczych studenci nabywają szeroko pojętą świadomość językową, niezbędną do wszelkiej aktywności związanej z wykorzystaniem znajomości języka.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i odbyciu praktyk pedagogicznych absolwent zna podstawy psychologii, pedagogiki oraz metody i techniki nauczania języka angielskiego odpowiednie dla przedszkola oraz szkoły podstawowej, podstawy programowe i inne dokumenty oświatowe, potrafi nawiązać kontakt z uczniami, stosuje nowoczesne środki dydaktyczne, potrafi planować pracę na lekcji i motywować uczniów, a także pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ta wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej   w charakterze nauczyciela języka angielskiego oraz wychowawcy klasy w szkole podstawowej oraz przedszkolu.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej zna różnorodne techniki tłumaczeniowe i potrafi je praktycznie zastosować. Rozumie specyfikę procesu negocjacji znaczenia w tłumaczeniu, zna potrzebne do tego celu narzędzia. Dysponuje znajomością rynku tłumaczeniowego, co umożliwia mu podjęcie pracy zawodowej w firmach tłumaczeniowych, a także uczestniczenie w tworzeniu korpusów językowych stanowiących bazę słowników używanych następnie w przekładach specjalistycznych. Zapoznał się również z podstawowymi technikami tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego i audiowizualnego.

Podsumowując, absolwent studiów I stopnia  ma nawyk dalszego samokształcenia    i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, do kariery akademickiej, do pracy w szkole, do tłumaczeń specjalistycznych, akademickich i literackich, do działalności wydawniczej; może podjąć się roli organizatora i propagatora kultury; może ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce, a także czasopismach i mediach elektronicznych. Przygotowany jest do działalności wymagającej reprezentacyjnego zastosowania języka angielskiego (media, polityka) oraz działalności związanej z obsługą klienta w wielu branżach biznesu (np. bankowości). Posiada kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, na styku humanistyki, biznesu i twórczości, oraz komunikacji wielokulturowej, PR i HR.

 

 

 

 

The graduate of the first grade of English Studies has the knowledge of the English language at C1 level (according to CEFR). They possess the basic knowledge of the culture, history and literature of the English speaking countries. While gaining linguistic competence students obtain the language awareness which is necessary in any activities involving the use of the language.

Having graduated from the teaching department they know the basics of psychology, pedagogy as well as the methods and techniques of English language teaching proper for kindergartens and primary schools. They have knowledge of the syllabuses and other education laws, rules and regulations. At the same time they are able to make contact with pupils, use modern teaching tools, are able to plan lessons and motivate pupils as well as work with students of special educational needs. These skills and knowledge allow them to work as an English teacher as well as a form teacher in a primary school or kindergarten.

The graduate in translating department knows various translating techniques and is able to put them in use. They understand the specificity of the negotiation process of the meaning in translation and have the knowledge of the necessary tools. They have also learnt the basic translating and interpreting techniques such as simultaneous, consecutive as well as audiovisual ones. They are aware of the translation market which lets them fins work in translating companies.

To sum up, the graduate of the first grade of English Studies is used to self-education and is prepared to continue their studies of the second grade. They can continue their academic career, work at school, do translations, work in publishing field. What is more, they are able to become culture organizers and promoters. They can look for work in local authorities, tourism as well as in newspapers or electronic media. They are prepared to use the language in fields such as media or politics and serve the customers in many branches of business like banking. They possess the necessary competence to deal with activities connected with wide-known humanities and culture as well as multicultural communication, PR and HR.