Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek: Administracja

 

Specjalności:

  1. Administracja publiczna
  2. Bezpieczeństwo publiczne

 

  1. Administracja publiczna

Nasz absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk
o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Szczególny nacisk nasi wykładowcy kładą na praktyczny aspekt edukacji zastosowania uzyskanej wiedzy w pracy w administracji każdego szczebla, samorządowej, rządowej jak
i państwowej. Zapewniamy wykładowców, którzy wykazują się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym jak i praktycznym w szerokiej gamie specjalności
w administracji publicznej. Zdobyta wiedza jak i umiejętności stosowania przepisów prawa są solidną podstawą do sprawnego wykonywania obowiązków służbowych również w instytucjach niepublicznych (spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach
i innych podmiotach gospodarczych). Umiejętność zastosowania w praktyce szybko zmieniających się przepisów prawa oraz świetne przygotowanie do zarządzania informacją stawiają naszych absolwentów w gronie najlepszych fachowców
w administracji. Nasz absolwent sprawnie posługuje się językami obcymi ze szczególnym uzwględnieniem niezbędnego słownictwa branżowego wymaganego
w administracji. Nasz absolwent posiada niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również może znaleźć zatrudnienie
w organach administracji publicznej każdego szczebla.

 

  1. Bezpieczeństwo publiczne

Nasz absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk
o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Szczególny nacisk nasi wykładowcy kładą na praktyczny aspekt edukacji zastosowania uzyskanej wiedzy w pracy w organach centralnych jak i samorządowych odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Student w toku studiów zdobywa elementarną wiedzę o strukturze organów mających za zadanie stać na straży bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem formacji mundurowych jak i cywilnych. W sposób praktyczny nasi wykładowcy przekazują wiedzę o metodach i sposobach zapewniania porządku publicznego, metod pozyskiwania informacji niezbędnych do rozpoznania ryzyka i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Zapewniamy wykładowców, którzy wykazują się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym jak i praktycznym w jednostkach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo publiczne zarówno na szczeblu krajowym jak i tym lokalnym. Nasz absolwent jest przygotowany do sprawnego działania w sytuacjach zagrożenia dla społeczności lokalnych jak i całego kraju. Nasz absolwent potrafi sprawnie działać i zarządzać w ramach zarządzania kryzysowego na każdym ze szczebli jednostek objętych obowiązkiem podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Nasz absolwent sprawnie posługuje się językami obcymi ze szczególnym uzwględnieniem niezbędnego słownictwa branżowego wymaganego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dzięki ukończeniu tej specjalności nasz absolwent może być skutecznym pracownikiem służb mundurowych takich jak Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Policja jak również innych służb oraz inspekcji. Nasz absolwent sprawdzi się również w jednostkach administracji publicznej powołanych do zarządzania kryzysowego jak i utrzymania porządku publicznego (Straż Miejska, wydziały urzędów administracji publicznej ds. zarządzania kryzysowego)