Specjalności:

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Absolwent zdobywa m. in. wiedzę ogólną z zakresu: filozofii, psychologii, socjologii, pojęć i systemów pedagogicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Absolwent posiada umiejętność dokonywania rzetelnej diagnozy dziecka i środowiska rodzinnego, właściwego opracowywania strategii wychowawczych wspierających rozwój jednostek w placówkach oświatowych i socjalnych, prawidłowo organizuje i sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, potrafi rozpoznawać potrzeby dziecka, posiada umiejętność koordynowania projektów opieki skierowanej do młodzieży i dzieci pozostających bez rodziców, umie właściwie zagospodarować czas wolny oraz profesjonalnie planuje i realizuje zadania profilaktyczne, terapeutyczne i opiekuńczo – wychowawcze.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym, internacie, bursie, świetlicy szkolnej oraz w charakterze opiekuna – wychowawcy.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent zdobywa m. in. wiedzę ogólną z zakresu: filozofii, psychologii, socjologii oraz pojęć i systemów pedagogicznych. oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent posiada umiejętności rozumienia specyfiki rozwoju dziecka, właściwie dokonuje diagnozy i potrafi uwzględnić ją w sposobie organizowania edukacji, umiejętnie realizuje zajęcia z dziećmi, właściwie wspiera rozwój dziecka, dobiera i stosuje metody i formy programów dydaktyczno – wychowawczych w szkole i przedszkolu, prawidłowo formułuje cele edukacyjne, posiada umiejętność planowania i organizowania procesu edukacyjnego, umie w właściwy sposób interpretować treści programowe, oraz zna cele edukacji dzieci oraz obszary ich działalności, posiada umiejętność współpracy z rodzicami w celu wszechstronnego wychowania dziecka oraz potrafi korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej i zintegrowanej wczesnoszkolnej w kasach I – III oraz kwalifikacje do pracy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, świetlicy, domach wczasów dziecięcych, sanatoriach i szpitalach. Ponadto może prowadzić i organizować imprezy okolicznościowe oraz prowadzić kluby, ogniska i kąciki dziecięce.

Resocjalizacja

Absolwent zdobywa m. in. wiedzę ogólną z zakresu: filozofii, psychologii, socjologii oraz pojęć i systemów pedagogicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu resocjalizacji.

Absolwent posiada umiejętności prawidłowego formułowania opinii i analiz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, potrafi właściwie realizować zadań opiekuńczo – wychowawcze, umiejętnie prowadzi diagnozę problemów społecznych, posiada umiejętność nawiązywania, organizowania i podtrzymywania kontaktów ze środowiskami patologicznymi.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach: wsparcia dziennego, interwencyjnych, socjalizacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, w ośrodkach kuratorskich w charakterze wychowawcy, terapeuty w sądach, aresztach, zakładach karnych oraz pogotowiach opiekuńczych.