Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek: Administracja

 

Specjalności:

  1. Administracja publiczna
  2. Bezpieczeństwo publiczne
  3. Prawo pracy i kadry

 

  1. Administracja publiczna – studia II stopnia

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania administracji w życiu każdego obywatela. W trakcie studiów II stopnia student spotyka się ze szczegółową analizą przypadków administracyjnych, w sposób praktyczny rozwiązuje kazusy administracyjne. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na umiejętności organizacyjne w administracji jak również na zasady
i możliwe formy funkcjonowania administracji publicznej w Internecie. W toku studiów student nabywa ugruntowanej wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów prawa oraz zyskuje umiejętność analizy rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Nasz absolwent umie w sposób praktyczny dokonywać analizy ryzyk i zagrożeń ewentualnych błędów w administracji oraz jak szybko i skutecznie im zapobiegać. Stawia to naszego absolwenta w gronie najlepszych fachowców w kierowaniu mniejszymi jak i większymi zespołami pracowników jak również pozwala mu na funkcjonowanie jako samodzielny specjalista w jednostkach administracji publicznej każdego szczebla (administracja samorządowa, rządowa czy państwowa)

  1. Bezpieczeństwo publiczne – studia II stopnia

Nasz absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania jednostek powołanych do zpewnienia bezpieczeństwa publicznego. W trakcie studiów II stopnia student ma doczynienia ze szczegółową analizą przypadków zagrożeń i ryzyk w zakresie potrzeby zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego jakie stawia nam obecnie świat. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na umiejętności organizacyjne w kierowaniu, zarządzaniu oraz realizowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa zarówno w realnym życiu jak i w Internecie. W toku studiów student nabywa ugruntowanej wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów prawa oraz w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych w celu przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa publicznego. Nasz absolwent potrafi samodzielnie kierować akcjami majacymi wykrywać zagrożenia w szeroko rozumianym bezpieczeństwie jak również dokonywać sprawnej analizy zdarzeń
w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa jak i porządku publicznego. Dzięki ukończeniu tej specjalności nasz absolwent może być zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub jako samodzielny specjalista służb mundurowych takich jak Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Policja jak również innych służb oraz inspekcji. Nasz absolwent sprawdzi się również w kierowaniu jednostkami administracji publicznej powołanymi do zarządzania kryzysowego jak i utrzymania porządku publicznego (Straż Miejska, wydziały urzędów administracji publicznej
ds. zarządzania kryzysowego)

 

  1. Prawo pracy i kadry – studia II stopnia

Nasz absolwent tej specjalności posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o prawie, administracji oraz ekonomiki zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących zagadnienia funkcjonowania szeroko rozumianego HR (Human Resources) oraz zarządzania kadrami zarówno
w administracji publicznej jak i w innych jednostkach niepublicznych (fundacje, stowarzyszenia, spółki i inne podmioty gospodarcze). W trakcie studiów II stopnia student ma doczynienia ze szczegółową analizą przypadków stosowania przepisów dotyczących nawiązywania, utrzymania jak i rozwiązania stosunku pracy. Nasi wykładowcy kładą szczególny nacisk na praktyczne umiejętności organizacyjne
w zarządzaniu pracownikiem, prawidłowym kształtowaniem kadr niezbędnych
u danego pracodawcy. Nasz absolwent posiada praktyczne umiejętności w tworzeniu dokumentów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kadr, potrafi tworzyć regulaminy oraz analizować przepisy związane z procesem rekrutacji, ma praktyczne umiejętności w usprawnianiu zarządzania kadrami. W sposób szczegółowy zna praktyczne aspekty zasad rządzących kontrolą, zarówno tą wewnętrzną jak zewnętrzną u pracodawcy oraz posiada niezbędne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach publicznych jak i niepublicznych. Nasz absolwent znajduje się w gronie fachowców w zakresie prawa pracy i praw powiązanych (prawo ubezpieczeń społecznych, ZFŚS itp.) co pozwala mu na zajmowanie samodzielnych stanowisk w wyspecjalizowanych jednostkach zajmujących się rekrutacją
i zarządzaniem kadrami jak również stanowisk kierowniczych zarówno w jednostkach administracji publicznej jak i u prywatnych pracodawców.