Kryteria przyznawania stypendiów

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o przyznanie zapomogi

STYPENDIA 2022/2023

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSZYSTKICH STYPENDIÓW NALEŻY SKŁADAĆ DO  30 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO KASY W GODZINACH OD 8.00 DO 14.00

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po ich ukończeniu, ustawa w nowym brzmieniu umożliwia studentom będącym w tej sytuacji korzystanie ze stypendium dla osób niepełnosprawnych dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Wcześniej stypendium to przysługiwało dodatkowo tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

 

Stypendia nie przysługują:

 1. Kandydatom na żołnierza zawodowego lub żołnierzom zawodowym, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 2. Funkcjonariuszom służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszom służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
STYPENDIUM SOCJALNE

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę za 2021 rok (i ewentualne zmiany w 2022 r.) nie przekracza 1.051,70 zł.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji (takich jak: sieroctwo, otrzymywanie zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, niepełnosprawność członków rodziny, utrudniony dojazd na Uczelnię). Niezbędne jest wpisanie uzasadnienia do wniosku oraz udokumentowanie.

 

CZŁONKOWIE RODZINY STUDENTA

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
 4. będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 5. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta
 6. będące na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
 7. będące na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta  dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Do składu rodziny nie wlicza się:

 1. osób pełnoletnich nie uczących się (wyjątkiem są osoby niepełnosprawne),
 2. osób odbywających zasadniczą służbę wojskową,
 3. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, teściów,
 4. członka rodziny umieszczonego w pieczy zastępczej lub przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny, schronisko dla nieletnich),
 5. członka rodziny uznanego za zaginionego (pod warunkiem posiadania zaświadczenia z Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia).

 

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA

Student jest samodzielny finansowo:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 1. ukończył 26. rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 4. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35

 

Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in.: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenie, umowy o dzieło.

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy).

 

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego współmałżonka i dzieci.

W  przypadku  gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego współmałżonka, rodziców i rodzeństwa.

 

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Student, powyższy fakt udokumentować może przedstawiając, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilno-prawne, decyzję właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

 

OBLICZENIE DOCHODU

Do dochodu wliczają się:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy tj.:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane
   na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
   i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach
   o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone
   w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów
   i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również
   w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom
   i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
   a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom
   i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa
   w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendium doktoranckie przyznawane na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
   o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom  z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 1. świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty,
  o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 61,
  z późn. zm.),
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
   w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966
   i Nr 213, poz. 2081),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach
   o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
   i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne) oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z działem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 200. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20.07.2018 i Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), .), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263 i 1669), pomoc materialną określoną w art. 212 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220),
  • świadczenia rodzicielskie,
  • zasiek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia
  z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
 • dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
 • stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, zapomogi, stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, stypendia ministra za znaczące osiągnięcia, stypendia z własnego funduszu stypendialnego uczelni (stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
 • stypendia otrzymywane przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 • świadczenia pomocy materialnej otrzymywane przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (organizacje pożytku publicznego, np. fundacje).
 • niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji),
 • dochodów rodziców, jeżeli student jest samodzielny finansowo.

Niezbędne dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego:

 

 1. oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny
  o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,30b,30c,30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2021 dla wszystkich pełnoletnich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy również osób prowadzących gospodarstwa rolne),
 • zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
 • zaświadczenie musi zawierać informacje o:
  • wysokości dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy)
  • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu
  • wysokości należnego podatku
 • każdy członek rodziny studenta zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się), dotyczy to również osób, których dochód był zerowy, wówczas taka informacja powinna być zawarta w zaświadczeniu,
 • osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników,
 • nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia -zaświadczenia z urzędu skarbowego jest jedynym, akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody
 1. zaświadczenia albo oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informacje o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku, wydane przez organ emerytalno-rentowy lub np. zakład pracy
 2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w 2021 r. rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,,
 • oświadczenie musi zawierać informacje o:
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej (2021 r.) – w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zaświadczenie zawiera informacje o:
  • wysokości przychodu ogółem
  • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wysokości należnego zryczałtowanego podatku.
 • do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2021 r., z którego ustala się dochód – w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej
 1. dla każdego pełnoletniego członka rodziny nieprowadzącego działalności gospodarczej: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą,
 2. osoby, które za 2021 rok nie złożyły zeznania podatkowego albo nie figurują w rejestrze podatników, muszą złożyć oświadczenie, że w roku 2021 nie miały żadnych dochodów,
 3. w przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2021 rok,
 5. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych za 2021 rok,
 6. zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny za granicą,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 8. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku wyroku alimentacyjnego starszego niż 3 lata należy złożyć oświadczenie,
 9. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 10. w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło itp. zaświadczenie z zakładu pracy o okresie zatrudnienia,
 11. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego bez prawa lub z prawem do zasiłku (od….. do…..),
 12. w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, oświadczenie o braku dochodów i nie wykonywaniu żadnej pracy zarobkowej i zaświadczenie o ubezpieczeniu
  z innego źródła,
 13. zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej,
 14. odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta, nieobjętych obowiązkiem szkolnym
  (do 7 lat),
 15. w przypadku pełnoletniego, niepełnosprawnego rodzeństwa – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 16. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 17. dokumenty udowadniające samodzielność finansową studenta – potwierdzające stałe źródło dochodu i jego wysokość w roku 2021 i w roku 2022,
 18. decyzja o przyznanej rencie strukturalnej,
 19. decyzja o przyznanej zaliczce alimentacyjnej,
 • prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 1. prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym
  w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • akt zgonu nieżyjącego członka rodziny,
 1. zaświadczenie z KRUS-u o ubezpieczeniu członków rodziny studenta, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego,
 2. dla osób ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie (oświadczenie) o niepobieraniu zasiłku chorobowego w 2021 r.

 

 

ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ – UTRATA, UZYSKANIE DOCHODU

 

Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny w trakcie roku akademickiego powinna zostać należycie udokumentowana.

W tej sytuacji do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w 2021 r. należy dodatkowo dołączyć:

–     świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu

–     dokument poświadczający wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wydany przez odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, urząd pracy, urząd skarbowy, urząd gminy lub oświadczenie studenta bądź członka rodziny studenta,
w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Za utratę źródła dochodu rozumie się:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 roku poz. 303),
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 299, z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 300, z późn. zm.),
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

Jeżeli podstawę stanowi dochód z 2021 roku, to należy liczyć dochód utracony w tymże roku, jednak tylko w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku
i nie utraconym do dnia złożenia wniosku.

 

Składając wniosek o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

 

Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta w 2021 roku, ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku, dzieli się dochód przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, w 2021 roku, ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

 

Składając wniosek o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu.

 

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 hektara przeliczeniowego wynosił w 2021 r. 3288 zł.

 

W przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest mniejszy niż 600,00 zł /m-c należy dostarczyć obowiązkowo zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta z Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja Stypendialna może odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Dlatego osoby, które nie są w 100% pewne, czy ich dochód nie przekracza powyższej kwoty, powinny szybciej pobrać takie zaświadczenie z ośrodka pomocy

społecznej.

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny studenta, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego, student obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Komisji Stypendialnej o wystąpieniu zmian.

 

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów, np.: wyroku sądu, aktu zgonu, aktu małżeństwa, aktu urodzenia, przy składaniu wniosku należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika dziekanatu.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi, który posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym). Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał należy przedłożyć w celu uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,  osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Szczegółowy wykaz osiągnięć wykazany jest w § 19 Regulaminu świadczeń dla studentów PWSH „Pomerania”.

Ponadto ustawa gwarantuje obligatoryjne przyznanie przez uczelnię stypendium rektora, jeżeli zawnioskuje o nie student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.

 

ZAPOMOGA

 

Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z powodu:

1) nieszczęśliwego wypadku,

2) poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,

3) śmierci najbliższego członka rodziny,

4) kradzieży,

5) klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,

6) innych zdarzeń, które zdaniem Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

TOP
Skip to content