Kryteria przyznawania stypendiów

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o przyznanie zapomogi

Regulamin stypendialny

STYPENDIA 2023/2024

załącznik do Zarządzenia Rektora

nr 06/R/2023 z 29.09.2023 roku

 

REGULAMIN

świadczeń dla studentów Powszechnej Wyższej

Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  • Uczelni – należy przez to rozumieć Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach,
  • Studencie – należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” .
  • Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. 742 ze zm.)
 2. Regulamin ma zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

 • 2

 

 1. Przyznając świadczenia studentom Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” należy przestrzegać zasady równości dostępu do świadczeń i jawności działań w pracach komisji stypendialnych, przy zachowaniu ochrony danych osobowych.
 2. Regulamin świadczeń dla studentów PWSH „Pomerania” określa:
 • wysokość świadczeń, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1-4 lub sposób jej ustalania;
 • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1-4;
 • szczegółowe kryteria i tryb przyznawania zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w 104 Ustawy;
 • sposób wypłacania świadczeń, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1-4;
 • sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta;
 • tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

 

 • 3

 

 1. Student może ubiegać się o:
 • stypendium socjalne;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium rektora;
 • zapomogę.
  1. Świadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1-4 przyznaje się ze środków funduszu stypendialnego utworzonego z przekazanej Uczelni dotacji budżetowej.
  2. Świadczenia może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. 742 ze zm.) i w niniejszym regulaminie.
  3. Uczelnia nie przyznaje studentom zakwaterowania i wyżywienia.

 

 • 4

 

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 1–4 tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4:
 • przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;
 • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 3. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1-4, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1)  pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2)  drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 1. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów
 2. Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera.
 3. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w 3 ust 1 pkt 2, przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust 2-4 stosuje się odpowiednio.
 4. Przepisy ust. 2-5 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 5. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie pkt 2 i 3.
 6. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 3 i 8 w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 4, 5 i 7 w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 7. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.
 8. Studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

–  nie przysługują, świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.

 

 • 5

 

 1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-3 przyznawane są w danym roku akademickim na okres dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.
 2. Jeżeli stypendium zostanie przyznane na okres semestru zimowego to okres wypłaty obejmuje miesiące od października do lutego. Jeżeli stypendium zostanie przyznane na okres semestru letniego to okres wypłaty obejmuje miesiące od marca do czerwca.
 3. Pierwsza wypłata świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-3, następuje w połowie grudnia wraz z wyrównaniem za październik i listopad.
 4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na dziewięć miesięcy, od października do czerwca.
 5. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, są przyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną. Większość członków komisji stanowią studenci.
 7. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego wiceprzewodniczący komisji.
 8. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.

 

 • 6

 

 1. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3, dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390)
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
  w zwiększonej wysokości.

 

 1. Tryb przyznawania pomocy materialnej

 

 • 8

 

 1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1,2,4 przyznawane są na wniosek studenta przez komisję stypendialną.
 2. Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta przez odwoławczą komisję stypendialną.
 3. Komisję stypendialną powołuje Rektor spośród studentów delegowanych samorząd studencki i pracowników uczelni. Studenci stanowią większość składu komisji. W skład komisji stypendialnej wchodzi co najmniej 5 członków. Komisja powołuje ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Odwoławczą komisję stypendialną powołuje Rektor spośród studentów delegowanych samorząd studencki i pracowników uczelni. Studenci stanowią większość składu komisji. W skład odwoławczej komisji stypendialnej wchodzi co najmniej 5 członków. Komisja powołuje ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 5. Obsługę administracyjną komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej prowadzi właściwy pracownik Kwestury, zgodnie z dyspozycją Rektora.

 

 • 9

 

 1. Komisja stypendialna decyduje o przyznaniu stypendium na podstawie przedstawionych przez studenta poprawnie przygotowanych i kompletnych dokumentów uprawniających do świadczenia.
 2. Dokumenty składane w przez studenta powinny być kompletne i zgodne z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i w niniejszym regulaminie. Za prawdziwość i kompletność składanych dokumentów odpowiada student.
 3. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, komisja stypendialna wezwie studenta do usunięcia braków, z zastrzeżeniem że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.
 4. W przypadku dokumentów niekompletnych, błędnie wypełnionych lub takich których forma lub treść budzą wątpliwości, co do ich wiarygodności, komisja stypendialna ma prawo zażądać wyjaśnień, w razie braku usunięcia wątpliwości, może odmówić przyznania świadczenia.
 5. Świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych stanowią świadczenia nienależne, które podlegają zwrotowi na rachunek funduszu stypendialnego Uczelni.
  1. Od decyzji komisji stypendialnej służy odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej, które należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem komisji stypendialnej.
  2. Odwoławcza komisja stypendialna może utrzymać w mocy decyzję komisji stypendialnej.
  3. Jeżeli odwoławcza komisja stypendialna uzna odwołanie za zasadne, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję komisji stypendialnej.
  4. Odwołanie od decyzji komisji stypendialnej należy złożyć w Kwesturze.
  5. Decyzja odwoławczej komisji stypendialnej ma charakter ostateczny.
  6. Decyzje komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej wydawane są w formie pisemnej.
  7. Student zobowiązany jest osobiście odebrać decyzje komisji stypendialnej. W przypadku, gdy odbiór decyzji nie nastąpi w terminie 30 dni od jej wydania, decyzja zostanie studentowi wysłana.
  8. W ramach nadzoru Rektor może uchylić, odpowiednio decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami

 

 • 10

 

 1. Postepowanie w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi wszczyna się na wniosek studenta.
 2. Dla każdego rodzaju stypendium należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek zawiera dane studenta oraz kryteria właściwe dla danego rodzaju stypendium, wnioski stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 3. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminowymi wymaganiami przyznawania danego rodzaju stypendium. Wniosek należy wypełnić rzetelnie, podając prawdziwe informacje.
 4. Student, który podając nieprawdziwe informacje wprowadza w błąd komisję stypendialną może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
 6. W przypadku:
 • złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków,
 • uzupełnienia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków,

– stypendium może być przyznane pod warunkiem niewyczerpania środków przeznaczonych na stypendia. W takim przypadku student może nabyć prawo do tego stypendium nie wcześniej niż od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

 1. Komplet dokumentów stanowi poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami i potwierdzeniem stanu faktycznego wymaganego dla rodzaju stypendium.
 2. Za właściwe skompletowanie dokumentów oraz terminowe złożenie ich w Kwesturze odpowiada student.

 

 • 11

 

 1. Stypendium wypłacane jest w formie bezgotówkowej, zapomoga w wyjątkowych sytuacjach losowych może być wypłacona w formie gotówkowej w kasie uczelni.
 2. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 wypłacane są 30 dnia miesiąca, w przypadku miesiąca lutego: 28 lub 29 lutego.
 3. Student jest obowiązany do założenia rachunku osobistego w banku i pisemnego wskazania jego numeru (załącznik nr 26). Brak informacji o numerze rachunku spowoduje nie wypłacenie świadczeń stypendialnych do chwili uzupełnienia.
 4. W przypadku zmiany numeru rachunku student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zmianie i podania nowego numeru rachunku odpowiedzialnemu za sprawy stypendiów pracownikowi Kwestury.

 

 

 • Stypendium socjalne

 

 • 12

 

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 3).
 3. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy otrzymywania w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny studenta – dochód netto.
 4. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 5. Stan rodziny oraz osiągane dochody dokumentuje się na dzień składania wniosku. Jeżeli po złożeniu wniosku do dnia ustalania prawa do stypendium socjalnego lub w okresie pobierania stypendium nastąpi zmiana w liczbie członków rodziny, uzyskanie dochodu lub inne zmiany mające wpływ na prawo do stypendium lub jego wysokość, student obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Komisję Stypendialną, za pośrednictwem Kwestury, dostarczając odpowiednie dokumenty. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, iż jego sytuacja materialna uległa zmianie (załącznik nr 25).
 6. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, stypendium nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu. Jeżeli uzyskany dochód powoduje zmianę wysokości stypendium, stypendium w zmienionej wysokości obowiązuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu. Kwota wypłaconego stypendium lub różnicy wysokości stypendium, po utracie prawa lub zmianie wysokości, stanowi stypendium nienależne i podlega zwrotowi na rachunek funduszu stypendialnego Uczelni. Na wniosek studenta zwrotu można dokonać w ratach lub też potrącać ze stypendium wypłacanego.
 7. Wysokość stypendium socjalnego ustala, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, Rektor stosownym zarządzeniem przez rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 • 13

 

 1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:
  • uwzględnia się dochody osiągane przez:
 2. studenta,
 3. małżonka studenta,
 4. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 5. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • nie uwzględnia się:
 6. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,
 7. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

 1. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 2. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Student, o którym mowa w pkt 2, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. (załącznik nr 14).
 2. Do składu rodziny studenta nie wlicza się rodzica, jeśli:
 • rodzic nie żyje (akt zgonu);
 • rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);
 • rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);
 • rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
 • rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.
 1. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26. lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Przez pobieranie nauki należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych:
 • poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,
 • poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych.
 1. Przez szkołę ponadpodstawową należy rozumieć:
 2. trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 3. pięcioletnie technikum,
 4. trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 5. dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 6. szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację, czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe).
 7. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za rok kalendarzowy, z którego dokumentuje się dochody. Fakt zawarcia związku małżeńskiego dokumentuje się kopią (oryginał do wglądu) odpisu aktu małżeństwa.
 8. Umowa majątkowa zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie małżeństwa przez studenta i jego małżonka w formie aktu notarialnego, ustanawiająca rozdzielność majątkową nie zwalnia z obowiązku wspólnego utrzymania i nie zmienia zasad ustalania dochodu.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Pojęcie „szczególnie uzasadnionego przypadku” określa sytuację życiową osoby lub rodziny, wynikającą z faktu zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową zdarzeń, którym strona nie była w stanie zapobiec.
 10. Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególności

z powodu:

 • sieroctwa;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby swojej lub członka jego najbliższej rodziny;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta i członków jego najbliższej rodziny;
 • niepełnosprawności rodzica studenta, rodzeństwa studenta lud dziecka studenta uwzględnionego w składzie osobowym rodziny studenta, w stopniu umiarkowanym lub stopniu znacznym albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia;
 • zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli jest studentem studiów stacjonarnych i jest zameldowany na stałe poza miejscem odbywania studiów.

 

 • 14

 

 1. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu studenta określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Zasady obliczania dochodu rodziny studenta określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenia może domagać się przedłożenia takiego dokumentu.
 4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń
  z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.
 5. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 • 15

 

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).
 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 4.
 2. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów.
 3. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia.
 • 16

 

 1. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
 4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, Rektor stosownym zarządzeniem przez rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 1. Stypendium rektora

 

 • 17
 1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 2. O przyznanie stypendium rektora, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 4. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 5. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 6. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił warunki określone w ust. 1.
 7. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia spełnił warunki określone w ust. 1.
 8. Jeśli student ukończył studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż PWSH, do wniosku o stypendium rektora musi dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia.
 9. Stypendium rektora nie przysługuje studentom zaliczającym okres rozliczeniowy po terminie 30 września, chyba, że termin zaliczenia okresu rozliczeniowego przedłużony został decyzją Dziekana właściwego Wydziału lub opóźnienie zaliczenia okresu nastąpiło z przyczyn zależnych od Uczelni.
 10. Studenci kierunków, które rozpoczynają się w drugim semestrze roku akademickiego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w terminie do 14 dni od rozpoczęcia studiów.
 11. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi w ciągu pierwszego roku studiów następującego po wznowieniu studiów.
 12. Studentowi podejmującemu studia w PWSH „Pomerania” w drodze przeniesienia z innej uczelni przysługuje stypendium rektora pod warunkiem podjęcia studiów na takim samym kierunku studiów. Student musi dołączyć wówczas zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki z uczelni innej niż PWSH.
 13. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 3, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 14. Liczbę studentów stanowiących 100% ogółu studentów na określonym kierunku studiów ustala się na dzień 15 października każdego roku.

 

 

 • 18

 

 1. Do stypendium rektora uwzględnia się osiągnięcia naukowe uzyskane tylko w obszarze kształcenia uczelni.
 2. Lista rankingowa na podstawie której będzie przyznawane stypendium rektora ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
 • wysoką średnią ocen przemnożoną przez współczynnik 10;
 • każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy.
  1. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczone tylko w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium rektora ma być przyznane.
  2. W zakresie osiągnięć artystycznych punkty przyznaje się laureatom, zdobywcom miejsc punktowanych w konkursach (szeroko rozumiane konkursy, festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy).
  3. W zakresie osiągnięć sportowych punkty przyznaje się laureatom, zdobywcom miejsc medalowych, miejsc punktowanych, a także biorącym udział w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.
  4. Wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych oraz wysokich wyników sportowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora oraz liczbę punktów przyznawanych za poszczególne osiągnięcia i średnią ocen określa załącznik nr 6.
  5. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora składając w terminie wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 5.
  6. Wysokość stypendium rektora ustala, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, Rektor stosownym zarządzeniem przez rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 

 1. Zapomogi

 

 • 19

 

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 7).
 3. Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami.
 4. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej.
 5. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 6. Student nie może otrzymać zapomogi więcej niż raz z powodu tego samego zdarzenia.
 7. Kwota przyznanej zapomogi jest uzależniona od wysokości doraźnego wydatku studenta i od sytuacji materialnej rodziny studenta.

 

 

 • 20

 

 1. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony na doraźne wydatki wynikające z:
  • nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  • ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  • śmierci najbliższego członka rodziny,
  • kradzieży,
  • pożaru,
  • powodzi,
  • innych zdarzeń losowych, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 3. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.
 4. Przy ubieganiu się o zapomogę należy przedstawić aktualne zaświadczenie o dochodach członków rodziny.

 

 

 

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 • 21

 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy:

 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. 742 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

 

 • 22

 

Regulamin obowiązuje od 01 października 2023 roku.

TOP
Skip to content