Kryteria przyznawania stypendiów

STYPENDIA 2017/2018

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSZYSTKICH STYPENDIÓW NALEŻY SKŁADAĆ DO  31 PAŹDZIERNIKA 2017 r. DO KASY W GODZINACH PRACY.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę za 2016 rok nie przekracza 1000 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie przysługuje studentowi studiów stacjonarnych (dziennych), w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę za 2016 rok nie przekracza 1000 zł.

CZŁONKOWIE RODZINY STUDENTA

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta,
 3. będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
 4. będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 5. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta
 6. będące na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
 7. będące na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Do składu rodziny nie wlicza się:

 1. osób pełnoletnich nie uczących się (wyjątek osoby niepełnosprawne)
 2. osób odbywających zasadniczą służbę wojskową,
 3. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, teściów.
 4. członka rodziny umieszczonego w pieczy zastępczej lub przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny, schronisko dla nieletnich),
 5. członka rodziny uznanego za zaginionego (pod warunkiem posiadania zaświadczenia z Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia).

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA

Student jest samodzielny finansowo:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia do pobraniaoraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a.  ukończył 26. rok życia,
  b.  pozostaje w związku małżeńskim,
  c.  ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt 2, lub
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a.  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2016),
  b.  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2017),
  c.  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł od 01.11.2016 r.,
  d.  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

Za stałe źródło dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in.: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenie, umowy o dzieło.

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w całym roku kalendarzowym (osiągane przez 12 miesięcy).

Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta, jego współmałżonka i dzieci.

W przypadku gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego współmałżonka, rodziców i rodzeństwa.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
Student, powyższy fakt udokumentować może przedstawiając, np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilno-prawne, decyzję właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

OBLICZENIE DOCHODU

Do dochodu wliczają się:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy tj.:
  1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
  11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  14. alimenty na rzecz dzieci,
  15. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendium doktoranckie przyznawane na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:,
   1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   2. stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
    1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
    2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
    3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
   3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   4. świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
   5. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 61, z późn. zm.),
  16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
   w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081),
  19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne) oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z działem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  28. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  29. świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220),
  30. świadczenia rodzicielskie,
  31. zasiek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  32. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
 2. dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 3. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomogi),
 4. pomocy materialnej dla studentów przyznanej przez jednostki samorządu terytorialnego,
 5. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.
 6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 7. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
 8. niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji),
 9. dochodów rodziców, jeżeli student jest samodzielny finansowo.

Niezbędne dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego:

 1. oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2016 dla wszystkich pełnoletnich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy również osób prowadzących gospodarstwa rolne),
  • zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
  • zaświadczenie musi zawierać informacje o:
   • wysokości dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy)
   • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu
   • wysokości należnego podatku
  • każdy członek rodziny studenta zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się), dotyczy to również osób, których dochód był zerowy, wówczas taka informacja powinna być zawarta w zaświadczeniu,
  • osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników,
  • nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia -zaświadczenia z urzędu skarbowego jest jedynym, akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody.
 1. zaświadczenia albo oświadczenia (wzór oświadczenia do pobraniawszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informacje o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku, wydane przez organ emerytalno-rentowy lub np. zakład pracy
 2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w 2016 r. rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
  • oświadczenie musi zawierać informacje o:
   • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
   • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   • wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego,
   • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
  • do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej (2016 r.) – w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zaświadczenie zawiera informacje o:
   • wysokości przychodu ogółem
   • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
   • wysokości należnego zryczałtowanego podatku
  • do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2016 r., z którego ustala się dochód – w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej
 1. dla każdego pełnoletniego członka rodziny nieprowadzącego działalności gospodarczej: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą,
 2. osoby, które za 2016 rok nie złożyły zeznania podatkowego albo nie figurują w rejestrze podatników, muszą złożyć oświadczenie, że w roku 2016 nie miały żadnych dochodów, (wzór oświadczenia do pobrania)
 3. w przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok,
 5. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych za 2016 rok,
 6. zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny za granicą,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
 8. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku wyroku alimentacyjnego starszego niż 3 lata należy złożyć oświadczenie, (wzór oświadczenia do pobrania)
 9. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 10. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego bez prawa lub z prawem do zasiłku (od….. do…..),
 11. w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, oświadczenie o braku dochodów i nie wykonywaniu żadnej pracy zarobkowej (wzór oświadczenia do pobrania) i zaświadczenie o ubezpieczeniu z innego źródła,
 12. zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej,
 13. odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta, nieobjętych obowiązkiem szkolnym (do 7 lat),
 14. w przypadku pełnoletniego, niepełnosprawnego rodzeństwa – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 15. odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 16. dokumenty udowadniające samodzielność finansową studenta – potwierdzające stałe źródło dochodu i jego wysokość w roku 2016 i w roku 2017,
 17. decyzja o przyznanej rencie strukturalnej,
 18. decyzja o przyznanej zaliczce alimentacyjnej,
 19. prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 20. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 21. prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 22. akt zgonu nieżyjącego członka rodziny,
 23. zaświadczenie z KRUS-u o ubezpieczeniu członków rodziny studenta, którzy nie posiadają gospodarstwa rolnego.

ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ – UTRATA, UZYSKANIE DOCHODU

Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny w trakcie roku akademickiego powinna zostać należycie udokumentowana.

W tej sytuacji do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w 2016 r. należy dodatkowo dołączyć:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu
 • dokument poświadczający wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wydany przez odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, urząd pracy, urząd skarbowy, urząd gminy lub oświadczenie studenta bądź członka rodziny studenta, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Za utratę źródła dochodu rozumie się:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jeżeli podstawę stanowi dochód z 2016 roku, to należy liczyć dochód utracony w tymże roku, jednak tylko w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku i nie utraconym do dnia złożenia wniosku.

Składając wniosek o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta w 2016 roku, ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku, dzieli się dochód przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest nadal w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta, w 2017 roku, ustalając dochód członka rodziny studenta, dochód ten powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Składając wniosek o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu.

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

W przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest mniejszy niż 100,00 zł /m-c należy dostarczyć potwierdzenie korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń rodzinnych itp. Dochodów tych nie wlicza się. 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny studenta, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego, student obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziałowej Komisji Stypendialnej
o wystąpieniu zmian.

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów, np.: wyroku sądu, aktu zgonu, aktu małżeństwa, aktu urodzenia, przy składaniu wniosku należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika dziekanatu.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał należy przedłożyć w celu uwierzytelnienia kopii przez pracownika dziekanatu).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szczegółowy wykaz osiągnięć wykazany jest w § 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSH „Pomerania”.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku.

ZAPOMOGA LOSOWA

Zapomoga losowa przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z powodu:

 1.  nieszczęśliwego wypadku,
 2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
 3. śmierci najbliższego członka rodziny,
 4. kradzieży,
 5. klęski żywiołowej, np. powodzi, pożaru,
 6. innych zdarzeń, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania zapomogi.

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

Dokumenty, wnioski do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom PWSH „Pomerania”
 2. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom PWSH „Pomerania”
 3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 4. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 5. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi
TOP