Absolwent studiów II stopnia wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 ESOKJ, w mowie i w piśmie. Posiada pogłębioną wiedzę z wybranego obszaru zainteresowań oraz umiejętność jej przekazywania. Potrafi samodzielnie przetwarzać i przekazywać informacje w języku angielskim. Jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swojego języka, zapoznawania się z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego, reagowania na potrzeby rynku i podejmowania nowych wyzwań, często związanych z koniecznością rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności koniecznych do wkraczania w nowe rodzaje aktywności społecznej i zawodowej. Przygotowany jest zarówno do pracy samodzielnej, jak i w większym zespole. Jest uwrażliwiony na wielokulturowość, różnorodność teorii naukowych i poglądów. Ukierunkowany jest na kreatywność i odwagę formułowania własnych wniosków popartych solidną argumentacją. Może ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce, dyplomacji, szkołach publicznych, szkołach wyższych w charakterze lektorów języka angielskiego oraz  w szkołach językowych, a także czasopismach i mediach elektronicznych.

 

Absolwent specjalności nauczycielskiej nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach ponadpodstawowych. Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego. Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych. Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności. Posiada podstawową wiedzę         z zakresu testowania i oceniania. Potrafi konstruować materiały egzaminacyjne. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Absolwent studiów II stopnia filologii angielskiej o specjalności translatorycznej jest wyposażony w wiedzę oraz umiejętności z zakresu teorii i praktyki przekładu. Jest dobrze przygotowany do samodzielnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka źródłowego na język docelowy i odwrotnie tekstów użytkowych, specjalistycznych oraz literackich. Zapoznał się również z technikami tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego i audiowizualnego. Wiedza nabyta na studiach II stopnia filologii angielskiej o specjalności translatorycznej pozwoli absolwentom podjąć pracę w biurach tłumaczy, wydawnictwach, placówkach kultury i organizacjach turystycznych.

 

The graduate of the second grade of English Studies has the knowledge of the English language at C2 level (according to CEFR), both written and spoken. They possess the wide knowledge of the area in question and are able to share it with others. They can process and give the information in English. They are aware of the need to improve their language skills continuously and to familiarize with the culture of English language speaking countries. At the same time they are able to react to market needs and take up new challenges involving broadening their knowledge and skills necessary to dealing with new social and business activities. Graduates are prepared to work both on their own and in a team. They are sensitive to multiculturalism and the variety of scientific theories and views. They are oriented at creativity and courage in expressing their own conclusions supported by reliable arguments. They are able to find work in local authorities, tourism, diplomacy, public schools, high schools and universities, language schools as well as in newspapers, magazines and electronic media.

The graduate of teaching department is qualified to teach English in secondary schools. They possess the broad knowledge of teaching methods and techniques and the latest trends in foreign language teaching. They are prepared to choose proper teaching tools and use the literature of the subject. They have knowledge connected with testing and evaluating and they are able to create exam materials. The graduate is aware that they have to improve their qualifications continuously.

The graduate of the translating department possesses the knowledge and skills of both theory and practice of translating. They are well prepared to do translations and interpreting of functional, specialist and literature texts from the source language into the target one and the other way round. They have also learnt the translating and interpreting techniques such as simultaneous, consecutive as well as audiovisual ones. The knowledge gained at the second grade of English Studies will allow the graduates to start work in translating companies, publishing houses, culture and tourist organizations.