Innowacyjny model

Innowacyjny model

Niepubliczna Poradnia Pedaogiczno-Psychologiczna wdraża nowy innowacyjny model pomocy ofiarom , sprawcom i świadkom przemocy.

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0073/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
DZIAŁANIE 4.3: Współpraca ponadnarodowa
Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla ofiar i sprawców przemocy.
Wartość projektu: 1 446 182,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 402 796,92 zł
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-03-31
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Partner ponadnarodowy: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja

Odbiorcy

Grupą docelową wsparcia będą instytucje i osoby zajmujące się zawodowo przemocą w rodzinie. Instytucje: MOPS w Chojnicach,  Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w Starachowicach, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ” w Częstochowie (Odbiorcy Wsparcia – OW).

Instytucje zost. wybrane przez Lidera projektu po analizie i wywiadach weryfikujących potrzeby instytucjonalne, osób w nich pracujących i potrzeby odbiorców ich wsparcia.

Odbiorcami pośrednimi : ofiary przemocy w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy potrzebujący wsparcia i pomocy w tworzeniu indywidualnego programu readaptacji zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy.

Działania w projekcie będą skierowane do osób:

 • mających utrudniony dostęp do specjalistów;
 • będących w pilnej potrzebie skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej;
 • którym zależy na zachowaniu anonimowości;
 • z niepełnosprawnością;
 • z małych miejscowości;
 • wychowujących małe dzieci;
 • przebywających za granicą;
 • dla których bariera wstydu jest nie do pokonania w życiu codziennym.

Na podstawie analizy Lidera w  3 inst wybranych do udziału w projekcie określono 3 najważniejsze obszary, które ograniczają efektywność realizowanej codziennej pracy:

 • brak holistycznej pomocy (specjalizacja zadań w poszczególnych instytucjach i specjalistyczna wiedza terapeuty tylko z wybranego obszaru) 95% badanych;
 • bariera wstydu wynikająca zarówno ze społecznego postrzegania ofiary przemocy w rodzinie jako osoby współwinnej, jak i poczucia osobistej porażki dotyczącej związku czy dzieci; 99 % badanych
 • brak narzędzi elektronicznych (aplikacji, komunikatorów) dedykowanych  (komunikacja przez aplikację pozwala nie czuć się ocenianym, wartościowanym w momencie mówienia o sprawach bolesnych i trudnych) w pierwszej fazie radzenia sobie z przemocą. 89% badanych

 

W efekcie współpracy lidera i instytucji partnerskich powstała platforma znajdująca się pod adresem www.ppp.edufakty.pl i umożliwiająca korzystanie z pomocy przez wszystkie grupy. Uczestnicy zostali przeszkoleni z korzystania z produktu, a następnie przygotowani do wdrożenia. Dzięki ich doświadczeniu materiały, a także sama platforma ewaluowała. Co zostało ujęte w raporcie końcowym http://www.ppp.edufakty.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_ppp.pdf

 

Organizatorzy i partnerzy

Elektroszkolenia sp. z o.o. Warszawa PWSH „Pomerania”Chojnice  Catholica Universitas Rużomberok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *