STYPENDIA 2017 – 2018 !!

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSZYSTKICH STYPENDIÓW NALEŻY SKŁADAĆ
DO 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU W GODZINACH PRACY DZIEKANATU.

Stypendia różnego rodzaju otrzymuje 25 procent studentów PWSH „Pomerania”
– średnio w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez 9 miesięcy nauki –
w okresie październik – czerwiec, w roku akademickim 2017 – 2018.

A więc co czwarty student PWSH „Pomerania” w Chojnicach otrzymuje w tym roku
jedno lub kilka stypendiów, według podanych niżej kryteriów i kwot :

1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, którego dochód netto na jedną osobę w rodzinie –
za poprzedni rok kalendarzowy 2016 – nie przekracza: 300,00 zł, 600,00 zł  lub 1000,00 zł netto na 1 osobę.

Stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1000 zł, 800 zł  lub 600 zł  miesięcznie (październik – grudzień) oraz  400 zł, 320 zł  lub 240 zł miesięcznie (styczeń – czerwiec), i  otrzymuje je około 15 %  studentów
PWSH Pomerania w Chojnicach.

2, Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, którego dochód netto na jedną osobę w rodzinie – za poprzedni rok kalendarzowy 2016 – nie przekracza podanych wyżej kwot.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (tylko II i III rok studiów) przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wysoką średnią ocen
(4,87 Pedagogika, 4,50 – Filologia angielska, 4,43 Administracja, 4,23 Bezpieczeństwo Wewnętrzne) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium rektora w roku akademickim 2017/2018 wynosi 800 zł miesięcznie (październik –  grudzień) oraz 320 zł miesięcznie (styczeń –  czerwiec)
i otrzymuje je około 10%  studentów PWSH Pomerania w Chojnicach.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W roku akademickim 2017/2018 stypendium to wynosi :

 • 800 zł (październik – grudzień) oraz 320 zł (styczeń – czerwiec)
  – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł (październik – grudzień) oraz 200 zł (styczeń – czerwiec)
  – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 300 zł (październik – grudzień) oraz 120 zł (styczeń – czerwiec)
  –  przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w  roku akademickim 2017/2018 otrzymuje około
5%  studentów PWSH Pomerania w Chojnicach.

5. Zapomoga losowa przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.

W roku akademickim 2017/2018 wypłacono 2 zapomogi losowe w kwocie po około 1500 zł każda studentom PWSH Pomerania w Chojnicach.

Ogółem, stypendia otrzymuje obecnie 125 studentów PWSH „Pomerania” w Chojnicach.

Szczegółowe informacje :   

www.pomeraniachojnice.edu.pl  – menu : studenci

 1. Pomoc materialna.
 2. Kryteria przyznawania stypendiów.
 3. Regulaminy przyznawania stypendiów.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium – do pobrania.