Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Akademickie Biuro Karier jest jednostką działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez Uczelnię.

W nawiązaniu do powyższego, 14 grudnia 2010r. w siedzibie Uczelni podpisane zostało pierwsze Porozumienie w sprawie współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów PWSH „Pomerania” pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach a Akademickim Biurem Karier. Porozumienie podpisali: Dyrektor PUP Wojciech Adamowicz w obecności Zastępcy, Jadwigi Pestka oraz Rektor PWSH dr hab. Janusz Gierszewski prof. nzw. . Reaktywowany corocznie dokument dotyczy ustaleń Stron w kwestii programów stażowych, wymiany informacji zawodowych, diagnozowania potrzeb lokalnego rynku pracy oraz udziału w przedsięwzięciach związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów.

Kierownik Akademickiego Biura Karier informuje studentów o polskichi zagranicznych ofertach pracy zgłaszanych przez PUP, indywidualnych pracodawców oraz na portalu internetowym ABSOLWENT.PL, poprzez umieszczanie ofert na tablicy ogłoszeń ABK w siedzibie Uczelni.

Studenci „Pomeranii” co roku uczestniczą w organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Chojnicach, Bytowie i Człuchowie Targach Edukacji i Pracy oraz konferencjach związanych z tematyką pozycji studenta na rynku pracy. Podczas Targów przeprowadzane są badania ankietowe wśród maturzystów na temat ich planów związanych z profilem dalszego kształcenia.

ABK  prowadzi badania lokalnego rynku pracy, współpracując z Pracodawcami Pomorza i Społeczną Radą Pracodawców. Na podstawie uzyskanych wyników poszerzana lub zmieniana jest oferta edukacyjna Uczelni w obszarze kierunków kształcenia oraz proponowanych specjalności.

W ramach swej działalności, ABK analizuje losy zawodowe absolwentów PWSH. Poziom zatrudnienia badanych jest zadowalający a ich wiedza, umiejętności i postawa zyskuje w ocenie ankietowanych pracodawców wysokie wyniki.

Wspólnie z PUP w Chojnicach, ABK opracowało ankietę i przeprowadziło badania dotyczące adaptacyjności studentów  PWSH na rynku pracy. Uzyskane wyniki dowodzą, że studenci „Pomeranii” są samodzielni i mobilni. Potrafią również dokonywać trafnych wyborów.

Kierownik ABK, mgr Dorota Sontowska.
Kontakt: praktyki@pomeraniachojnice.edu.pl