Filologia Angielska umieszczona w obszarze nauk humanistycznych ze względu na swoją specyfikę przedmiotową i metodologiczną, wykazuje powiązania z innymi kierunkami i filologiami z tego obszaru, jak również w pewnych zakresach z innymi obszarami wiedzy. W obszarze nauk humanistycznych Filologia Angielska ma ścisłe powiązania z takimi kierunkami jak filologia, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, filozofia. Ponadto w pewnych zakresach czerpie z nauk społecznych, zwłaszcza psychologii, pedagogiki, socjologii. Kierunek Filologia Angielska dobrze wpisuje się w te dziedziny, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów odwołują się do dorobku naukowego wchodzącego w ich zakres. Filologia Angielska  jako nauka o języku, literaturze i kulturze rozpatruje swój przedmiot zarówno w sferze teoretycznej jak i aplikacyjnej w szerokim ujęciu nauk humanistycznych, społecznych oraz innych nauk. Wiedza zdobywana na kierunku filologia angielska prowadzi do kształtowania kompetencji profesjonalnych i postaw osobowych i społecznych, które pozwalają absolwentom na odgrywanie aktywnej roli zawodowej i społecznej w wielu dziedzinach edukacji, mediów, gospodarki i polityki.